K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Zobrazit podrobnosti

Váš nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky e-shopu Eagle Burgmann s.r.o.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti EagleBurgmann Czech s.r.o. na www.kompenzatory.com se řídí níže  uvedeným, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi a vztahují se na nákup v internetovém obchodě www.kompenzatory.com. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je společnost EagleBurgmann Czech s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Drahách 1364, PSČ 15600, IČO: 48583227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17570. Kontaktní údaje: Telefon +420 257 920 505, Fax +420 257 920 508, E-mail obchod@cz.eagleburgmann.com Adresa sídla pro doručování: Praha 5, Na Drahách 1364, PSČ : 156 00.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to:

  • je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOS“)
  • je-li smluvní stranou kupující - nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. (OZ)


VYMEZENÍ POJMŮ

„spotřebitelskou smlouvou“ může být smlouva kupní, smlouva o dílo, případně i jiné smlouvy, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na té druhé dodavatel.

„dodavatel/prodávající“ znamená společnost EagleBurgmann Czech s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

„kupující“ nebo „zákazník“ znamená osobu, která nakupuje v tomto internetovém obchodě. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

„spotřebitel“ nebo „kupující – spotřebitel“ znamená zákazníka - fyzickou osobu, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Vztahy s tímto zákazníkem se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v němž se ho týkají, OZ a OZS.

„kupující nikoli spotřebitel“ je zákazník podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání. Vztahy s tímto kupujícím se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v kterém se ho týkají, a OZ.

„kupní smlouva“ - smlouva uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem způsobem dle OZ a těchto obchodních podmínek, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat za sjednaných podmínek zákazníkovi sjednané zboží-movité věci z nabídky prodávajícího na www.kompenzatory.com a závazek zákazníka zaplatit za toto zboží sjednanou cenu. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem je spotřebitelskou smlouvou.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.kompenzatory.com vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na zboží.

Na základě registrace kupujícího provedené na www.kompenzatory.com může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět z něho objednávky zboží (dále též jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího učiněné v internetovém obchodě na www.kompenzatory.com v rámci uživatelského účtu nebo přímo z webového rozhraní, a to odesláním závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Přijetí  objednávky prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail nebo jiným vhodným způsobem. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

Od vzniku smlouvy vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze vzájemnou dohodou stran nebo z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo ze zákonných důvodů.

V případě, že dojde k vyčerpání zásob nebo ztrátě schopnosti prodávajícího plnit, smlouva nevzniká.

Smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud o to požádá kupující, lze kupní smlouvu uzavřít i v jiném, pro kupujícího i prodávajícího srozumitelném jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího.

Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje v uživatelském účtu je kupující povinen při jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené v účtu a objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen ohledně uživatelského jména a hesla zachovávat mlčenlivost. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění a další evidence, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, prodávající k ní umožní na žádost kupujícímu přístup, avšak není přístupná třetím stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucím k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kompenzatory.com a je tak umožněna jejich archivace.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy jsou v běžné výši, závislé na tarifu  telekomunikačních služeb, které kupující (objednatel) používá a kupující si je hradí sám na vlastní účet.


DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží doručuje prodávající dle velikosti a váhy balíkem zásilkovou službou, která je uvedena ve způsobu dopravy, nebo osobně převzetím po předchozí telefonické dohodě v provozovně prodávajícího na adrese Praha 5, Na Drahách 1364, PSČ 15600; osobně lze zboží převzít pouze při bezhotovostní úhradě.

Dodávky zboží jsou dle dostupnosti zboží a produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle od dvou do pěti pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž bude kupující bez zbytečného odkladu po doručení objednávky prodávajícím vyrozuměn (telefonicky, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem). V případě, že s delší dodací lhůtou nebude kupující souhlasit, je kterákoli strana oprávněna od smlouvy, byla -li uzavřena, odstoupit a objednávku zrušit.

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), záruční list (pokud byl k dodávanému zboží vydán), návod na používání výrobku v českém  jazyce a další, právními předpisy vyžadované, doklady a informace; v případě, že kupující bude požadovat dokumentaci nad uvedený rámec, musí být objednána zvlášť a podléhá úhradě ceny stanovené prodávajícím.

Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty je kupující povinen si vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a pokud možno i zboží. V případě, že obal či zboží jsou poškozeny, je kupující povinen uvést tuto informaci do předávacího protokolu zásilkové (přepravní) služby, pošty.

Ceny dopravy jsou uvedeny v samostatné záložce ZDE.


CENY ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY

Prezentace zboží prodávajícího umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu obsahuje mimo jiné i informace o cenách zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů na zabalení a dodání
(dopravu) zboží na místo určení. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, avšak s výjimkou zjevné technické nebo jiné chyby, např. chyby v psaní či uvedení ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá. V případě, že tato situace nastane, nedochází k uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen zboží za takovou cenu dodat. Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sdělení správné ceny a dohody o dalším postupu, zejména za účelem uzavření kupní smlouvy na dodání zboží za správnou cenu. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena a kupující zaplatil již část nebo celou nesprávnou kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu převedena zpět na jeho účet nebo vrácena složenkou.

Způsoby plateb, které může zákazník internetového obchodu využít:

  • platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem zásilkovou službou
  • platba předem převodem - zboží lze zaplatit také běžným příkazem k úhradě na účet prodávajícího č. 802654006/2700 UniCredit Bank Czech Republic a.s. před odesláním nebo předáním zboží zákazníkovi.

Po dokončení objednávky dostane zákazník potřebné podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo zákazníkovy objednávky).

Spolu s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady na balení a dodání (dopravu) zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Zboží bude vydáno v takovém případě jen oproti úplné úhradě kupní ceny k rukám zásilkové služby.

Ustanovení §2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha sjednána a následně prodávajícím požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, avšak je-li kupní cena hrazena předem (před dodáním zboží), nabývá kupující vlastnictví až převzetím zboží.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je vyprodáno), jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré změny, včetně změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny.

Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu.

Poté, co si kupující zvolí způsob dopravy i platby, dodá prodávající zboží takovým způsobem a na takové místo, které kupující určil v objednávce. Kupující je povinen si takto dodanou zásilku převzít. V opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po dohodě, také již na jeho náklady, znovu odesláno na adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Pokud nedojde k dohodě o opakovaném odeslání bez zbytečného odkladu nebo pokud zákazník znovu odeslané zboží opět nepřevezme nebo
jinak zmaří doručení, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.


STORNO OBJEDNÁVKY

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě bude zákazník o správné ceně informován a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované  objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena do deseti pracovních dnů na účet, který zákazník sdělí prodávajícímu
na e-mail: obchod@cz.eagleburgmann.com.


ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

V souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy i bez udání důvodů a to do 14 dní ode dne převzetí zboží (popř. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí). Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li odstoupení poslední den lhůty prodávajícímu odesláno.

Rozhodne-li se kupující - spotřebitel pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, budou mu vráceny všechny obdržené platby za zboží včetně nákladů na jeho dodání (od prodejce ke kupujícímu). Jestliže však spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabízí, budou mu vráceny náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení musí být zasláno na e-mail: obchod@cz.eagleburgmann.com a zároveň doporučeným dopisem na adresu sídla prodávajícího, přičemž zde musí být uveden text: "Tímto dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží : (uvede se popis zboží) ze dne DD. MM. RRRR, č. (uvede se číslo objednávky), datum dodání zboží: (uvede se datum dodání zboží) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a nákladů na dodání zboží z internetového obchodu
na účet č. (uvede se číslo účtu) anebo na adresu (uvede se jméno a příjmení spotřebitele a adresa)." Případně je možné uvést text podobného obsahu obsahující alespoň uvedené informace. Nutné je vždy uvést také aktuální datum, jméno a příjmení spotřebitele a jeho adresu a jeho podpis.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen odeslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.


Zboží, které po odstoupení spotřebitel vrací prodávajícímu, musí být vráceno:
- nepoškozené a nepoužité
- v původním obalu (pokud je zboží zabaleno ve speciálním obalu)
- s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
- nerozbalené, v případě, že bylo zabaleno do speciálního obalu
- se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány – záruční list, manuál, atd.


Kupující - spotřebitel nesmí zboží posílat na dobírku a měl by zásilku pojistit.

Uhrazenou kupní cenu a náklady na dodání zboží z internetového obchodu budou kupujícímu - spotřebiteli vráceny na požadovanou adresu složenkou (dle odstoupení od smlouvy, pokud nebude sjednáno jinak) nebo převodem na požadovaný účet (dle odstoupení od smlouvy, pokud nebude sjednáno jinak), a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž však prodávající není povinen vrátit kupní cenu a náklady přijaté od spotřebitele dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že jej odeslal. Pokud nebude spotřebitelem určen nebo sjednán způsob vrácení prostředků, budou mu vráceny stejným způsobem, jakým je uhradil.

Byla-li snížena hodnota zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu či vlastnosti, je kupující - spotřebitel povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Kupující - spotřebitel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud to vylučuje zákon, například v případech stanovených v § 1837 OZ.

Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že odstoupením od smlouvy pozbývá darovací smlouva účinnosti a spotřebitel je povinen se zbožím vrátit i dárek.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na žádost spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí spotřebitel poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení.

Kupující nikoli spotřebitel právo na odstoupení i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů dle výše uvedeného zvláštního ustanovení nemá.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem (pokud k jejímu uzavření došlo) v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř (chyba v řádu), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu  převedena zpět na jeho účet nebo vrácena složenkou.


ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA

Odpovědnost za vady zboží a záruka se řídí, pokud není uvedeno jinak, příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména  ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Kupkující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li se zbožím dodán i záruční list, je na zboží poskytována kupujícímu-spotřebiteli záruka v rozsahu dle záručního listu, pokud z těchto obchodních podmínek nebo zákona nevyplývá něco jiného.

Pokud nevyplývá ze záručního listu (pokud jej zboží obsahuje) anebo těchto obchodních podmínek nebo zákona jinak, kupujícímu nikoli spotřebiteli záruka na zboží poskytována není. Kupující nikoli spotřebitel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen dle své volby poskytnout  přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již nebudou uznány.

Zákazník je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nebo mechanické poškození výrobku, nebo jeho části.

Záruční doba je započata dnem převzetí zboží. Záruka musí být uplatněna u prodávajícího nejpozději v den uplynutí záruční doby, pokud je poskytována, a to popisem záruční vady a předáním anebo doručením reklamovaného zboží nejpozději v den uplatnění záruky.

Reklamace včetně záruční reklamace musí obsahovat alespoň číslo objednávky, popis zboží, datum dodání zboží, popis a projevy vady, datum, jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název zákazníka a jeho podpis a musí být včas doručena prodávajícímu.


OSTATNÍ USTANOVENÍ

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@cz.eagleburgmann.com, případně lze stížnost zaslat poštou na adresu sídla prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající emailem na elektronickou adresu kupujícího nebo poštou na jeho adresu.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své  působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Na smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem tj. nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se nepoužijí ustanovení §§ 1799 a 1800 občanského zákoníku týkající se tzv. adhezních smluv.

Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen veškeré své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osoby zpracovatele nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, i požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost či účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Na dárky případně poskytované se zbožím zcela zdarma se vztahují toliko ustanovení darovací smlouvy dle platných právních předpisů a nelze k nim uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13.3.2017 a mohou být prodávajícím změněny a jsou k dispozici v sídle  prodávajícího anebo jako dokument na www.kompenzatory.com.